ANBI

Naam:  Stichting Musea Noardeast Fryslân - Museum Dokkum (voorheen museum Het Admiraliteitshuis)
RSIN / Fiscaal nummer: 002796624
Contactgevens: Diepswal 27 -  9101 LA Dokkum / info@museumdokkum.nl / 0519 – 29 31 34

Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders: dhr. G. Heeringa (voorzitter) dhr. J. van de Pol (penningmeester); Mw. M. Groen- van der Wal (secretaris); dhr. T. Visser; Mw. G. Kuiper-Schroor; mevrouw A. Botma-Norder; dhr. S. van Seijen.

Beloningsbeleid: Voor het personeel (directie en medewerkers) volgt de stichting de cao voor de verzelfstandigde rijksmusea in een aangepaste (afgeslankte) vorm. De salarisadministratie is uitbesteed aan administratiekantoor Ter Haar in Dokkum. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar verrichtingen.
Doelstelling: De beide musea waaruit de stichting bestaat hebben elk een op de specifieke situatie toegespitste doelstelling.       
                                                         
1. Voorheen Museum Het Admiraliteitshuis heeft als doelstelling: Het bijeenbrengen en in stand houden van een verzameling van voorwerpen en bescheiden van geschiedenis en kunst in het algemeen en meer in het bijzonder van die, welke betrekking hebben op Dokkum en omgeving; het blijvend of tijdelijk voor het publiek toegankelijk stellen van deze verzameling; het houden van tentoonstellingen op het gebied van geschiedenis en kunst.                                                                                                              
2. Voorheen museum ’t Fiskershúske heeft als doelstelling: het in stand houden van oude visserswoningen te Moddergat en het bijeenbrengen en tentoonstellen van een verzameling voorwerpen en bescheiden, betrekking hebbende op de oude kustvisserij en het leven van de kustbewoners en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt. Hieraan gekoppeld is de missie op langere termijn: zoveel mogelijk mensen de cultuur van de Friese kustvisserij vanaf Zoutkamp tot Harlingen te laten ontdekken en beleven. Een bijzondere band onderhoudt het museum met de inwoners van Paesens, Moddergat en Wierum.                                                                                                             
ANBI-gegevens van museum 't Fiskershúske (Stichting Musea Noardeast Fryslân) vindt u op deze link.

ANBI toekenning
Statuten St. Musea Noardeast Fryslân
Acte van Samenvoeging en Statuten Musea Dokkum en Moddergat.pdf
2022 Nevenfuncties bestuursleden
2022 Samenstelling bestuur
2021 Kamer van Koophandel St. Musea Noardeast Fryslân
2021 Activiteitenplan
2020 Financieel jaarverslag
2020 Activiteitenverslag
2022 Activiteitenplan
2020-23 Beleidsplan St. Musea Noardeast Fryslân
2020 Museana
2020 Museumregistratie

Archief:
Museum Dokkum Beleidsplan 2017-2019
2018 Jaarverslag
2018 Financieel verslag
2018 Museana
2019 Museana
2019 Financieel Jaarverslag
2020 Activiteitenplan
2021 Bestuurssamenstelling
2021 nevenfuncties bestuursleden