ANBI

Naam:  Stichting Musea Noardeast Fryslân - Museum Dokkum (voorheen museum Het Admiraliteitshuis)
RSIN / Fiscaal nummer: 002796624
Contactgevens: Diepswal 27 -  9101 LA Dokkum / info@museumdokkum.nl / 0519 – 29 31 34

Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders: dhr. G. Heeringa (voorzitter) dhr. J. van de Pol (penningmeester); Mw. M. Groen- van der Wal (secretaris); dhr. T. Visser; Mw. G. Kuiper-Schroor; mevrouw A. Botma-Norder; dhr. S. van Seijen, dhr. T. Stierhout. 

Beloningsbeleid: Voor het personeel (directie en medewerkers) volgt de stichting de cao voor de verzelfstandigde rijksmusea in een aangepaste (afgeslankte) vorm. De salarisadministratie is uitbesteed aan administratiekantoor Ter Haar in Dokkum. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar verrichtingen.
Doelstelling: De beide musea waaruit de stichting bestaat hebben elk een op de specifieke situatie toegespitste doelstelling.       
                                                         
1. Voorheen Museum Het Admiraliteitshuis heeft als doelstelling: Het bijeenbrengen en in stand houden van een verzameling van voorwerpen en bescheiden van geschiedenis en kunst in het algemeen en meer in het bijzonder van die, welke betrekking hebben op Dokkum en omgeving; het blijvend of tijdelijk voor het publiek toegankelijk stellen van deze verzameling; het houden van tentoonstellingen op het gebied van geschiedenis en kunst.                                                                                                              
2. Voorheen museum ’t Fiskershúske heeft als doelstelling: het in stand houden van oude visserswoningen te Moddergat en het bijeenbrengen en tentoonstellen van een verzameling voorwerpen en bescheiden, betrekking hebbende op de oude kustvisserij en het leven van de kustbewoners en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt. Hieraan gekoppeld is de missie op langere termijn: zoveel mogelijk mensen de cultuur van de Friese kustvisserij vanaf Zoutkamp tot Harlingen te laten ontdekken en beleven. Een bijzondere band onderhoudt het museum met de inwoners van Paesens, Moddergat en Wierum.                                                                                                             
ANBI-gegevens van museum 't Fiskershúske (Stichting Musea Noardeast Fryslân) vindt u op deze link.

ANBI Toekenning 
Akte van samenvoeging en Statuten St. Musea NEF
2024 Bestuurssamenstelling 2024
2024 Nevenfunctie bestuur 2024
2023 Activiteitenverslag TIP  
2023 Activiteitenverslag Museum Dokkum 2023
2023 Museana Museum Dokkum
Beleidsplan St. Musea NEF 2020-2023 
2023 Uittreksel KVK St. Musea NEF
2023 Nevenfuncties Bestuursleden
2022 Activiteitenplan
2022 Jaarrekening St. Musea NEF
2022 Nevenfuncties Bestuursleden
2022 Samenstelling Bestuur
2021 Kamer van Koophandel St. Musea NEF
Activiteitenplan 2021
2020 Financieel Jaarverslag
2020 Activiteitenverslag
2020 Museana
2020 Museumregistratie

 
Archief:
2017-2019 Beleidsplan Museum Dokkum
2018 Jaarverslag
2018 Museana
2019 Museana
2019 Financieel Jaarverslag
2020 Activiteitenplan
2021 Bestuurssamenstelling
2021 nevenfuncties bestuursleden